Υποστηρικτικό Υλικό για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής

Η πολυαναμενόμενη πύλη με το υποστηρικτικό υλικό για την Πιστοποίηση των μαθητών της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής (ΚΠπ), για το 2018-2019 λειτουργεί στη διεύθυνση  https://kpp.cti.gr

Το υλικό δεν έχει αναρτηθεί πλήρως αλλά θα εμπλουτίζεται σταδιακά.

Στο διαθέσιμο υποστηρικτικό υλικό περιλαμβάνονται δείγματα με τη μορφή αυτόνομων δοκιμασιών σε μικρής διάρκειας video, προκειμένου να διευκολυνθεί:

α) η εξασφάλιση ομοιογένειας στην προσέγγιση της προετοιμασίας των μαθητών από το σύνολο του διδακτικού προσωπικού καθώς επίσης και

β) η δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε αυτό, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην εξοικείωση των μαθητών με την διαδικασία εξέτασης.

Το υλικό είναι βασισμένο στο περιεχόμενο της εξεταστικής διαδικασίας και διατίθεται ανά γνωστικό αντικείμενο χωρισμένο σε επιμέρους μικρές ομάδες δοκιμασιών, εστιάζοντας στις ικανότητες που πρέπει να διαθέτει ένας μαθητής για να ανταποκριθεί στις εξετάσεις επάρκειας.

Κάθε ομάδα δοκιμασιών απαρτίζεται από αντιπροσωπευτικές δοκιμασίες που προβάλλονται συνοδευόμενες από:

α) την περιγραφή της ικανότητας που ελέγχεται,

β) τον στόχο που εξυπηρετείται και

γ) αρχείο εργασίας κατά περίπτωση.

Ο εκπαιδευτικός ή/και ο μαθητής με βάση τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν, επιλέγει να προβάλλει την δοκιμασία προκειμένου να κατανοήσει έναν τρόπο επίτευξης του ζητούμενου. Για κάθε δοκιμασία προβάλλεται το ερώτημα ζητούμενο που πρέπει να απαντηθεί επιτευχθεί, συνοδεία του αρχείου εργασίας. Παράλληλα προβάλλεται συνοδευτικό κείμενο που εστιάζει στην παροχή συμβουλής ή προτροπής για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. Κατά την εξέλιξη της προβολής του video που είναι μικρής διάρκειας προβάλλεται ένας υποδειγματικός τρόπος για την επίτευξη του στόχου της δοκιμασίας.

Το αρχείο εργασίας που προβάλλεται, διατίθεται προκειμένου ο εκπαιδευτικός ή/και ο μαθητής να μπορούν κατά περίπτωση να το αξιοποιήσουν είτε για να διδάξει ο εκπαιδευτικός εναλλακτικές προσεγγίσεις και να δημιουργήσει δικές τους ασκήσεις είτε για να ασκηθεί ο μαθητής πέραν του σχολικού εργαστηρίου.

Οδηγός Αξιοποίησης του υλικού

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο