Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για την Πληροφορική της Γ΄ Γενικού Λυκείου

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο η πρόταση του Ι.Ε.Π. για τα Προγράμματα Σπουδών της Γ΄ Λυκείου. Ειδικότερα για το μάθημα της Πληροφορικής:

Σκοπός του μαθήματος είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες να αναπτύξουν ικανότητες αναλυτικής και συνθετικής σκέψης, ώστε να επιλύουν προβλήματα, να σχεδιάζουν αλγορίθμους και να δημιουργούν προγράμματα μέσω εφαρμοσμένων προσεγγίσεων μεθοδολογικού χαρακτήρα.

Οι μαθητές/μαθήτριες, συνδυάζοντας υπάρχουσες βιωματικές και μαθησιακές εμπειρίες, οικοδομούν τη θεμελίωση νέων γνώσεων με χρήση εννοιών, μεθόδων και εργαλείων της Επιστήμης της Πληροφορικής και αποκτούν το κατάλληλο επιστημονικό υπόβαθρο για την αξιοποίησή τους και σε άλλες επιστήμες.

Η προσέγγιση των εννοιών και η καλλιέργεια των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την υλοποίηση του γενικού σκοπού του μαθήματος ταξινομούνται στις ακόλουθες Θεματικές Ενότητες:

1. Ανάλυση προβλήματος

– Καθορισμός και κατανόηση του προβλήματος

– Δομή του προβλήματος

– Καθορισμός απαιτήσεων

2. Σχεδίαση αλγορίθμων

– Αλγόριθμοι – Βασικές έννοιες

– Μεθοδολογίες σχεδιασμού αλγορίθμων

– Ανάπτυξη αλγορίθμων

– Έλεγχος αλγορίθμων

3. Υλοποίηση σε προγραμματιστικό περιβάλλον

– Είδη, τεχνικές και περιβάλλοντα προγραμματισμού

– Στοιχεία δομημένου προγραμματισμού

– Στοιχεία σύγχρονων προγραμματιστικών περιβαλλόντων

– Σχεδιασμός και υλοποίηση περιβάλλοντος διεπαφής

– Έλεγχος και εκσφαλμάτωση προγράμματος

4. Αξιολόγηση-Τεκμηρίωση

– Αξιολόγηση, βελτιστοποίηση, επέκταση του προγράμματος

– Τεκμηρίωση του προγράμματος

– Κύκλος ζωής λογισμικού

Έμφαση δίνεται στις Θεματικές Ενότητες «Ανάλυση Προβλήματος», «Σχεδίαση Αλγορίθμων» και «Υλοποίηση σε προγραμματιστικό περιβάλλον», ώστε οι μαθητές/μαθήτριες να:

 – αναπτύσσουν δεξιότητες αλγοριθμικής προσέγγισης, δημιουργικότητα, φαντασία, αναλυτικό πνεύμα και αυστηρότητα στην έκφραση,

– διακρίνουν τα προβλήματα που επιλύονται σε προγραμματιστικό περιβάλλον,

– μετατρέπουν έναν αλγόριθμο επίλυσης ενός προβλήματος σε πρόγραμμα.

Απώτερος σκοπός του μαθήματος είναι, με την κατάλληλη αξιοποίηση αλγοριθμικών μεθόδων και προγραμματιστικών εργαλείων, οι μαθητές/μαθήτριες να αποκτήσουν ικανότητες κατηγοριοποίησης, ανάλυσης, σύνθεσης και μοντελοποίησης προβλημάτων, ώστε με αφαιρετικό τρόπο να είναι σε θέση να γενικεύουν την επίλυση αυθεντικών υπολογιστικών προβλημάτων και υποπροβλημάτων και να αναπτύξουν ικανότητες υπολογιστικής σκέψης.

Δείτε αναλυτικά το Πρόγραμμα Σπουδών

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο