Πληροφορική (Α.Ε.Π.Π.)

Tρόπος εξέτασης του μαθήματος «Πληροφορική» της Γ΄ Λυκείου

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 4441 τ.Β΄(3-12-2019), η εξέταση στο μάθημα Πληροφορική της Γ΄ Λυκείου, περιλαμβάνει θέματα θεωρίας και ασκήσεων ή προβλημάτων και είναι κλιμακούμενης δυσκολίας.

α) Τα θέματα θεωρίας αποτελούνται από ερωτήσεις διαφόρων τύπων με τις οποίες ελέγχονται η γνώση και μη κατανόηση της θεωρίας, η κριτική ικανότητα των υποψηφίων, η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων και η δυνατότητα παρουσίασής τους με σωστούς επιστημονικούς όρους και σωστό γραπτό λόγο.

β) Τα θέματα ασκήσεων ή προβλημάτων στοχεύουν στον έλεγχο της ικανότητας του/της υποψηφίου/ας να χρησιμοποιεί, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησε για την επίλυσή τους.

Η εξέταση στο ανωτέρω μάθημα περιλαμβάνει ένα (1) θέμα θεωρίας και τρεις (3) ασκήσεις ή προβλήματα, σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος και τις εφαρμογές του.

Η βαθμολογία προκύπτει κατά 40% από το θέμα της θεωρίας και κατά 60% (3 x 20%) από τις ασκήσεις ή τα προβλήματα (όπως και τα προηγούμενα έτη).

Η ισχύς της απόφασης αυτής ισχύει από τις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2020.

Δείτε το ΦΕΚ

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο