Πληροφορική (Α.Ε.Π.Π.)

Πληροφορική Γ΄ Λυκείου. Το ΦΕΚ με το πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4913 τ.Β’ (31-12-2019), το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Πληροφορικής Γ΄ Λυκείου.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, σκοπός του μαθήματος είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες να αναπτύξουν ικανότητες αναλυτικής και συνθετικής σκέψης, ώστε να επιλύουν προβλήματα, να σχεδιάζουν αλγορίθμους και να δημιουργούν προγράμματα μέσω εφαρμοσμένων προσεγγίσεων μεθοδολογικού χαρακτήρα. Οι μαθητές/μαθήτριες, συνδυάζοντας υπάρχουσες βιωματικές και μαθησιακές εμπειρίες, οικοδομούν τη θεμελίωση νέων γνώσεων με χρήση εννοιών, μεθόδων και εργαλείων της Επιστήμης της Πληροφορικής και αποκτούν το κατάλληλο επιστημονικό υπόβαθρο για την αξιοποίησή τους και σε άλλες επιστήμες.

  • Το μάθημα διδάσκεται στο σχολικό εργαστήριο πληροφορικής καθώς απαιτεί την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων και ασκήσεων σε προγραμματιστικό περιβάλλον.
  • Η κάλυψη των ωρών διδασκαλίας προτείνεται να πραγματοποιείται κατά τα 2/3 στην κάλυψη της διδακτέας ύλης και κατά το 1/3 στην εμπέδωσή της.
  • Για την αποτελεσματική διδασκαλία του μαθήματος απαιτείται έμφαση στις πλέον συμμετοχικές και ενεργητικές τεχνικές μάθησης. Οι μαθητές/μαθήτριες, με την κατάλληλη αξιοποίηση αυθεντικών παραδειγμάτων του πραγματικού κόσμου, όπου αυτό είναι εφικτό, αναζητούν και ανακαλύπτουν τη γνώση και αποκτούν ικανότητες υπολογιστικής σκέψης.
  • Ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως διευκολυντής, εμπνευστής και υποστηρικτής των μαθητών/μαθητριών χρησιμοποιώντας «φθίνουσα καθοδήγηση» για βαθμιαία οικοδόμηση και κατάκτηση της γνώσης από τους/τις μαθητές/μαθήτριες (πλαίσιο στήριξης – scaffolding).
  • Με κατάλληλες δραστηριότητες και απλά, οικεία στα βιώματα των μαθητών/μαθητριών, παραδείγματα, επιδιώκεται οι μαθητές/μαθήτριες όχι μόνο να αντιληφθούν τις επιστημονικές έννοιες που πραγματεύεται το μάθημα αλλά και να αξιολογούν και να οργανώνουν τις έννοιες αυτές σε νοητικές δομές, συστηματοποιώντας και ολοκληρώνοντας τις πρότερες εμπειρίες τους.

Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2019-2020.

Δείτε αναλυτικά τις θεματικές ενότητες, στο ΦΕΚ

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο