Εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής (ΚΠπ)

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 2285 τ.Β΄(15-6-2020), δημοσιεύτηκαν οδηγίες, σχετικά με τη διεξαγωγή εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής (ΚΠπ).

Προσοχή! Μόνο κατά το έτος 2020, δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για την απόκτηση του Κ.Π.Π. έχουν αποκλειστικά οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου του σχολικού έτους 2018- 2019 που ολοκλήρωσαν το πιλοτικό πρόγραμμα, καθώς και οι μαθητές που θα ολοκληρώσουν παρόμοιο πρόγραμμα το σχολικό έτος 2019 – 2020. Οι μαθητές που θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα αυτά θα έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν δωρεάν στις εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής.


Τα σημαντικά σημεία του ΦΕΚ:

Το Κ.Π.Π. χορηγείται ύστερα από εξετάσεις, οι οποίες διενεργούνται τουλάχιστον μια φορά κατ’ έτος. Η διαδικασία των εξετάσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με κατάλληλο λογισμικό. Το Κ.Π.Π. πιστοποιεί τη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένου, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για την απόκτηση του Κ.Π.Π. έχουν Έλληνες πολίτες ή ομογενείς, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλοδαποί που έχουν νομίμως τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα. Για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις καταβάλλονται εξέταστρα, το ύψος των οποίων καθορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για την απόκτηση του Κ.Π.Π. και πληρούν τις προϋποθέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση εντός των ημερομηνιών που έχουν ανακοινωθεί στη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος για να εξασφαλίσει την συμμετοχή του στις εξετάσεις αρχικά αιτείται και αποκτά κωδικό πρόσβασης στην πλατφόρμα των ηλεκτρονικών εξετάσεων του Κ.Π.Π., η διεύθυνση της οποίας αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ., και ακολούθως συμπληρώνει τα αναγκαία ατομικά στοιχεία που θα αξιοποιηθούν για τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας και την απόδοση πιστοποιητικού ή βεβαίωσης επιτυχίας, εφόσον διεξέλθει επιτυχώς τις εξετάσεις.

Οι υποψήφιοι δηλώνουν με την ηλεκτρονική αίτηση την πρόθεσή τους για συμμετοχή στις εξετάσεις και τον τόπο στον οποίο επιθυμούν να προσέλθουν για να εξεταστούν, από τις διαθέσιμες τοποθεσίες στις οποίες λειτουργούν Κέντρα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων (Κ.Η.Ε.).

Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να καταβάλουν εξέταστρα, το ύψος των οποίων καθορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, εντός των ημερομηνιών που έχουν ανακοινωθεί, να καταβάλουν
και να δεσμεύσουν το e-παράβολο των εξέταστρων για τις Εξετάσεις του Κ.Π.Π. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι, μέσω του προσωπικού λογαριασμού τους στο υποσύστημα διαχείρισης υποψηφίων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, καλούνται να αναρτήσουν το αποδεικτικό δέσμευσης του e-παράβολου και να καταχωρήσουν τον μοναδικό αριθμό του αποδεικτικού στην αίτηση συμμετοχής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής στην ηλεκτρονική αίτηση όλων των στοιχείων που ζητούνται και την οριστική υποβολή της, δίνεται η δυνατότητα στους υποψήφιους να εκτυπώσουν έντυπο συμμετοχής το οποίο μαζί με την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο, εφόσον τούτο φέρει επικυρωμένη φωτογραφία, όπως διαβατήριο, άδεια οδήγησης κ.λ.π., υποχρεούνται να προσκομίσουν στο Κ.Η.Ε. που θα εξεταστούν, προκειμένου να τους επιτραπεί η είσοδος μετά τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας.

Σε περίπτωση που μετά από την οριστική υποβολή της αίτησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, υποψήφιος διαπιστώσει ότι έχει συμπληρώσει εσφαλμένως στοιχεία ή προτιμήσεις περιοχής εξέτασης, οφείλει να υποβάλει σχετικό αίτημα διόρθωσης, μέσω του προσωπικού λογαριασμού του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Μετά την ολοκλήρωση
της καταχώρισης των διορθώσεων/αλλαγών ο υποψήφιος υποβάλλει εκ νέου τη διορθωμένη ηλεκτρονική αίτηση και έχει τη δυνατότητα να εκτυπώσει εκ νέου το έντυπο συμμετοχής του.

Η εξεταστέα ύλη καθορίζεται ανά ψηφιακό αντικείμενο και περιλαμβάνει εν γένει τα οριζόμενα στα άρθρα 32, 33 και 34 του κεφαλαίου Ζ’ της υπ’ αρ. 121929/Η/31-7-2014 (Β΄ 2123) κοινής υπουργικής απόφασης.

Οι απαντήσεις κάθε εξεταζόμενου, καθώς και το αποτέλεσμα των ενεργειών που καλείται να υλοποιήσει μέσω του οργάνου μέτρησης (τεστ) που του ανατίθεται σε κάθε ενότητα εξέτασης, βαθμολογούνται αυτόματα, σύμφωνα με τα ζητούμενα της κάθε δοκιμασίας που διεξήλθε και ολοκλήρωσε κατά την εξέταση. Η αυτόματη διαδικασία βαθμολόγησης πραγματοποιείται μέσω του λογισμικού εξέτασης που λειτουργεί στο σταθμό εργασίας του εξεταζόμενου.

Κάθε ερώτημα/δοκιμασία βαθμολογείται με μια (1) μονάδα, εφόσον απαντηθεί ορθά. Λανθασμένες απαντήσεις βαθμολογούνται με μηδέν (0). Η διαδικασία βαθμολόγησης πραγματοποιείται αυτόματα μέσω του λογισμικού εξέτασης κατά την διεξαγωγή της διαδικασίας. Η συνολική – μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να επιτευχθεί, για κάθε γνωστικό αντικείμενο, ισοδυναμεί με το πλήθος των εξεταζόμενων ικανοτήτων, δεξιοτήτων, γνώσεων που αντιστοιχούν. Ειδικότερα:

  • Γνωστικό Αντικείμενο: Επεξεργασία Κειμένου –  Μέγιστη Βαθμολογία:  50
  • Γνωστικό Αντικείμενο:Υπολογιστικά Φύλλα –  Μέγιστη Βαθμολογία:  54
  • Γνωστικό Αντικείμενο:Διαδίκτυο και Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο –  Μέγιστη Βαθμολογία:  51

Για κάθε ένα γνωστικό αντικείμενο οι υποψήφιοι πρέπει να ανταποκριθούν κατ’ ελάχιστο στο 70% της μέγιστης βαθμολογίας, προκειμένου να θεωρηθεί επιτυχής η εξέταση. Όπου κατά τον προσδιορισμό του ποσοστού 70% της μέγιστης βαθμολογίας ανά εξεταζόμενο γνωστικό αντικείμενο προκύπτει αριθμός με δεκαδικό μέρος, ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. Ειδικότερα:

  • Γνωστικό Αντικείμενο: Επεξεργασία Κειμένου –  Ελάχιστη Βαθμολογία:  35
  • Γνωστικό Αντικείμενο:Υπολογιστικά Φύλλα – Ελάχιστη Βαθμολογία:  38
  • Γνωστικό Αντικείμενο:Διαδίκτυο και Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο – Ελάχιστη Βαθμολογία:  36

Ένας υποψήφιος, προκειμένου να αποκτήσει το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την εξέτασή του σε όλα τα εξεταζόμενα γνωστικά αντικείμενα.

Μετά τη λήξη της εξέτασης κάθε γνωστικού/ψηφιακού αντικειμένου θα προβάλλεται στην οθόνη του σταθμού εργασίας το προσωρινό αποτέλεσμα της εξέτασης του προκειμένου να λαμβάνει άμεσα ενημέρωση ο εξεταζόμενος.

Στους επιτυχόντες σε όλα τα εξεταζόμενα γνωστικά/ψηφιακά αντικείμενα αποδίδεται Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής. Ο τίτλος εκδίδεται άπαξ και δύναται να αλλάξει μόνο εφόσον αλλάξουν τα ονομαστικά στοιχεία του επιτυχόντα κατόπιν δικαστικής απόφασης ή απόφασης άλλου διοικητικού οργάνου.

Δείτε το ΦΕΚ

Υποστήριξη μαθητών στον επίσημο κόμβο

Οπτικό υλικό για το περιβάλλον εξέτασης

Συνεχής ενημέρωση, και σχετικά άρθρα για το ΚΠπ, στον ιστότοπό μου.

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο