Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ. Οδηγίες 2020-2021.

Οι οδηγίες του ΙΕΠ, για τη διδακτέα ύλη, το επιπρόσθετο διδακτικό υλικό, και τη διδασκαλία του μαθήματος «Εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των Η/Υ» της Β΄ τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) το μάθημα έχει σαφή εργαστηριακό προσανατολισμό και επομένως θα πρέπει να αξιοποιείται στον μέγιστο δυνατό βαθμό το Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΕΠΕΗΥ). Ως εκ τούτου, η προετοιμασία του εργαστηρίου, στην αρχή του σχολικού έτους, κρίνεται απαραίτητη.

Στο μάθημα διενεργείται μία (1) ωριαία γραπτή δοκιμασία στο πρώτο τετράμηνο, ενώ στο δεύτερο τετράμηνο οι μαθητές εκπονούν μία (1) ερευνητική εργασία, η βαθμολογία της οποίας αποτελεί το 50% του βαθμού του τετραμήνου αυτού.

Στο δεύτερο τετράμηνο και μετά από καταιγισμό ιδεών και συζήτηση, την οποία συντονίζει ο/η εκπαιδευτικός, προσδιορίζεται το θέμα ή τα θέματα των ερευνητικών εργασιών που θα εκπονήσουν οι μαθητές/τριες. Το θέμα ή τα θέματα, μπορούν να πραγματοποιούνται σε συνεργασία και με άλλο ή άλλα τμήματα του σχολείου. Οι μαθητές/τριες εκπονούν τις ερευνητικές εργασίες σε ομάδες των 3 – 6 μελών με συνηθέστερο πλήθος τα τέσσερα μέλη. Για τη δημιουργία και σύνθεση των ομάδων προκρίνεται η ανομοιογένεια, ως προς

α) το επίπεδο μαθησιακών ικανοτήτων και

β) το φύλο.

Για το λόγο αυτό, κρίνεται καταλληλότερο ένα μοντέλο σύνθεσης που θα λαμβάνει υπόψη τις επιλογές των μαθητών/ριών και θα οδηγεί σε ανομοιογένεια με τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού.

Αφού προσδιοριστεί το θέμα ή τα θέματα των ερευνητικών εργασιών, οι ομάδες συζητούν και καταρτίζουν σχέδιο δράσης, με τον συντονισμό και την υποστήριξη του/της εκπαιδευτικού. Στη συζήτηση, καθορίζονται τα στάδια ανάπτυξης της εργασίας, κατανέμονται οι ρόλοι και προσδιορίζονται οι υπευθυνότητες των μελών.

Στη συνέχεια, οι μαθητές και οι μαθήτριες αναπτύσσουν τη δραστηριότητα και σε τακτά χρονικά διαστήματα ενδείκνυται να πραγματοποιούνται συζητήσεις ανατροφοδότησης, παρουσιάσεις των μαθητών/ριών, ώστε να αναδεικνύεται η εξέλιξη των εργασιών, να εντοπίζονται εμπόδια και να αντιμετωπίζονται με κατάλληλο τρόπο.

Οι μαθητές/τριες παρουσιάζουν την τελική ερευνητική εργασία τους. Κάθε μαθητής/τρια καταθέτει αποτίμηση της συμμετοχής του και παρουσιάζει τι αποκόμισε από τη συμμετοχή του/της στην ερευνητική εργασία. Ο/Η εκπαιδευτικός αξιολογεί την ατομική συμμετοχή κάθε μαθητή και μαθήτριας και προσδιορίζει τη βαθμολογία του/της, η οποία αποτελεί το 50% του βαθμού του τετραμήνου.

Στο Παράρτημα-Δραστηριότητες των οδηγιών που ακολουθούν, προτείνονται ορισμένες ερευνητικές εργασίες που σχετίζονται κυρίως με το δεύτερο μέρος του βιβλίου όπου γίνεται επισκόπηση βασικών τομέων της Εφαρμοσμένης Επιστήμης των Υπολογιστών. Στόχος, είναι τα συγκεκριμένα κεφάλαια να προσεγγιστούν μέσω των ερευνητικών εργασιών και οι μαθητές/ήτριες να εμπλακούν με αυτά, μέσω ερευνητικών προσεγγίσεων.

Δείτε αναλυτικά τις οδηγίες εδώ

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο