Πληροφορική Γ’ Λυκείου 2021-2022. Οδηγίες και σειρά διδασκαλίας ενοτήτων

Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου, η διδασκαλία του μαθήματος «Πληροφορική» της Γ΄ τάξης ημερήσιου και εσπερινού Γενικού Λυκείου για το 2021-2022, θα πραγματοποιηθεί από τα ακόλουθα εγχειρίδια:

[ΒΙΒΛΙΟ 1]: «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον», Βιβλίο Μαθητή, Γ΄ Γενικού Λυκείου.

[ΒΙΒΛΙΟ 2]: «Πληροφορική», Γ’ Τάξη Γενικού Λυκείου, Βιβλίο Μαθητή, Συμπληρωματικό Εκπαιδευτικό Υλικό, έκδοση (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος».

[ΒΙΒΛΙΟ 3]: «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον», Γ΄ Τάξη ΓΕ.Λ., Παράρτημα Α, Οδηγίες Μελέτης Μαθητή, 2η Έκδοση.

[ΒΙΒΛΙΟ 4]: «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον», Τετράδιο Μαθητή, Γ΄ Γενικού Λυκείου.

[ΒΙΒΛΙΟ 5]: «Πληροφορική», Γ’ Τάξη Γενικού Λυκείου, Βιβλίο Μαθητή, Συμπληρωματικό Εκπαιδευτικό Υλικό, Ενδεικτικές Λύσεις Ασκήσεων, έκδοση (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος».

Η ύλη του μαθήματος έχει ήδη ανακοινωθεί, εδώ. Ακολουθεί ο ενδεικτικός χρονοπρογραμματισμός και ροή της διδασκαλίας.

Ενδεικτικός χρονοπρογραμματισμός

Ο ενδεικτικός χρονοπρογραμματισμός (150 ωρών), η διδασκαλία των ενοτήτων, καθώς και η ροή αυτών να πραγματοποιηθούν βάσει των εγχειριδίων του μαθήματος, [ΒΙΒΛΙΟ 1] και [ΒΙΒΛΙΟ 2], όπως αποτυπώνονται στον κατωτέρω πίνακα:

Ο ανωτέρω χρονοπρογραμματισμός και η ροή της διδασκαλίας προτείνονται ενδεικτικά. Οι εκπαιδευτικοί, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών και των μαθητριών τους, δύνανται να προβούν σε εκείνες τις αλλαγές που επιβάλλονται για την ορθότερη επίτευξη των στόχων του μαθήματος.

Ειδικότερα για την αντιμετώπιση μαθησιακών κενών ή ελλείψεων που οφείλονται στην αντικατάσταση της δια ζώσης διδασκαλίας στην τάξη με την εξ αποστάσεως διδασκαλία λόγω πανδημίας κατά τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020–2021, προτείνεται να δοθεί χρόνος για την αναγκαία συζήτηση και κάλυψη των μαθησιακών κενών κατά τη ροή της διδασκαλίας. Ενδεικτικές θεματικές ενότητες που ενδεχομένως χρήζουν μεγαλύτερης προσοχής -ιδιαίτερα κατά την έναρξη του σχολικού έτους- είναι η σύνδεση με πρότερες γνώσεις, η έννοια, η κατανόηση και η δομή του προβλήματος, ο καθορισμός απαιτήσεων, η ανάλυση της έννοιας του αλγορίθμου και της σπουδαιότητάς του, καθώς και η περιγραφή και η αναπαράσταση των αλγορίθμων. Οι μαθησιακές ή/και γνωστικές ανάγκες των μαθητών θα πρέπει να καλύπτονται όπου εμφανίζονται και κατά τη ροή της διδασκαλίας.

Γενικές Παρατηρήσεις

Η διδακτέα/εξεταστέα ύλη του μαθήματος «Πληροφορική» της Γ’ τάξης ημερήσιου και εσπερινού Γενικού Λυκείου καθορίζεται βάσει των δύο βασικών διδακτικών εγχειριδίων [ΒΙΒΛΙΟ 1] και [ΒΙΒΛΙΟ 2].

Η διδασκαλία των ορισμών του μαθήματος πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από τα εγχειρίδια [ΒΙΒΛΙΟ 1] και [ΒΙΒΛΙΟ 2].

Το [ΒΙΒΛΙΟ 3] να χρησιμοποιηθεί βοηθητικά με σκοπό οι μαθητές και οι μαθήτριες να εμπεδώσουν μερικές από τις βασικές έννοιες του μαθήματος, όπως: Πρόγραμμα, Δομή Επιλογής, Δομή Επανάληψης, Πίνακες, Τμηματικός Προγραμματισμός και να εμβαθύνουν σε αυτές. Η ανάπτυξη των εννοιών και οι λύσεις των ασκήσεων στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο γίνεται με παραστατικό τρόπο, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να αναπτύσσουν δεξιότητες διαφορετικών προσεγγίσεων επίλυσης προβλημάτων. Προτείνεται να επιλυθούν οι μη λυμένες ασκήσεις και να δοθεί έμφαση στην παρουσίαση της ανάλυσης της λύσης τους από τους μαθητές και τις μαθήτριες.

Το [ΒΙΒΛΙΟ 5] να χρησιμοποιηθεί βοηθητικά με σκοπό οι μαθητές και οι μαθήτριες να αναπτύσσουν δεξιότητες ποικίλων προσεγγίσεων επίλυσης προβλημάτων.

Η διδασκαλία του μαθήματος προτείνεται να γίνει σύμφωνα με την κατανομή σε ενότητες και σε ενδεικτικές ώρες που καταγράφονται στον Πίνακα: Προτεινόμενη Διδασκαλία του Μαθήματος Πληροφορική Γ’ τάξης ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Γενικού Λυκείου.

Οι ώρες διδασκαλίας του μαθήματος, προτείνεται να κατανέμονται κατά τα 2/3 για την κάλυψη της διδακτέας/εξεταστέας ύλης και κατά το 1/3 για την εμπέδωσή της.

Οι αλγόριθμοι να διδάσκονται παράλληλα με την υλοποίησή τους στο προγραμματιστικό περιβάλλον της ΓΛΩΣΣΑΣ.

Κατά τη διδασκαλία του μαθήματος, οι μαθητές/-ήτριες εξοικειώνονται με την υλοποίηση αλγορίθμων σε αμιγώς προγραμματιστικό περιβάλλον και συγκεκριμένα αυτό της ΓΛΩΣΣΑΣ.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες να διατυπώνουν τις λύσεις των ασκήσεων σε ΓΛΩΣΣΑ, εκτός και αν αναφέρεται στην εκφώνηση διαφορετική μορφή αναπαράστασης του αλγόριθμου.

Δείτε το έγγραφο του ΙΕΠ με τις αναλυτικές οδηγίες

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο