Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής (ΚΠπ). Εξετάσεις για το 2022.

Ενημέρωση 14/6/2022: Ξεκινούν οι αιτήσεις. Δείτε εδώ.

Κατά την πρώτη εφαρμογή των εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής το έτος 2022, δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν αποκλειστικά οι μαθητές της Γ’ Γυμνασίου του σχολικού έτους 2018-2019 που ολοκλήρωσαν το πιλοτικό πρόγραμμα της υπό στοιχεία 211455/Δ2/6-12-2018 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: ΩΝΕΝ4653ΠΣ–Μ5Η). Οι μαθητές που ολοκλήρωσαν αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν δωρεάν στις εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής»

Δείτε το ΦΕΚ 1845 τ.Β’ (14-4-2022)

Συνεχής ενημέρωση για το ΚΠπ, εδώ


Σύμφωνα με το αρχικό ΦΕΚ, η εξεταστέα ύλη καθορίζεται ανά ψηφιακό αντικείμενο και περιλαμβάνει εν γένει τα οριζόμενα στα άρθρα 32, 33 και 34 του κεφαλαίου Ζ’ της υπ’ αρ. 121929/Η/31-7-2014 (Β΄ 2123) κοινής υπουργικής απόφασης.

Οι απαντήσεις κάθε εξεταζόμενου, καθώς και το αποτέλεσμα των ενεργειών που καλείται να υλοποιήσει μέσω του οργάνου μέτρησης (τεστ) που του ανατίθεται σε κάθε ενότητα εξέτασης, βαθμολογούνται αυτόματα, σύμφωνα με τα ζητούμενα της κάθε δοκιμασίας που διεξήλθε και ολοκλήρωσε κατά την εξέταση. Η αυτόματη διαδικασία βαθμολόγησης πραγματοποιείται μέσω του λογισμικού εξέτασης που λειτουργεί στο σταθμό εργασίας του εξεταζόμενου.

Κάθε ερώτημα/δοκιμασία βαθμολογείται με μια (1) μονάδα, εφόσον απαντηθεί ορθά. Λανθασμένες απαντήσεις βαθμολογούνται με μηδέν (0). Η διαδικασία βαθμολόγησης πραγματοποιείται αυτόματα μέσω του λογισμικού εξέτασης κατά την διεξαγωγή της διαδικασίας. Η συνολική – μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να επιτευχθεί, για κάθε γνωστικό αντικείμενο, ισοδυναμεί με το πλήθος των εξεταζόμενων ικανοτήτων, δεξιοτήτων, γνώσεων που αντιστοιχούν. Ειδικότερα:

  • Γνωστικό Αντικείμενο: Επεξεργασία Κειμένου –  Μέγιστη Βαθμολογία:  50
  • Γνωστικό Αντικείμενο:Υπολογιστικά Φύλλα –  Μέγιστη Βαθμολογία:  54
  • Γνωστικό Αντικείμενο:Διαδίκτυο και Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο –  Μέγιστη Βαθμολογία:  51

Για κάθε ένα γνωστικό αντικείμενο οι υποψήφιοι πρέπει να ανταποκριθούν κατ’ ελάχιστο στο 70% της μέγιστης βαθμολογίας, προκειμένου να θεωρηθεί επιτυχής η εξέταση. Όπου κατά τον προσδιορισμό του ποσοστού 70% της μέγιστης βαθμολογίας ανά εξεταζόμενο γνωστικό αντικείμενο προκύπτει αριθμός με δεκαδικό μέρος, ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. Ειδικότερα:

  • Γνωστικό Αντικείμενο: Επεξεργασία Κειμένου –  Ελάχιστη Βαθμολογία:  35
  • Γνωστικό Αντικείμενο:Υπολογιστικά Φύλλα – Ελάχιστη Βαθμολογία:  38
  • Γνωστικό Αντικείμενο:Διαδίκτυο και Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο – Ελάχιστη Βαθμολογία:  36

Ένας υποψήφιος, προκειμένου να αποκτήσει το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την εξέτασή του σε όλα τα εξεταζόμενα γνωστικά αντικείμενα.

Μετά τη λήξη της εξέτασης κάθε γνωστικού/ψηφιακού αντικειμένου θα προβάλλεται στην οθόνη του σταθμού εργασίας το προσωρινό αποτέλεσμα της εξέτασης του προκειμένου να λαμβάνει άμεσα ενημέρωση ο εξεταζόμενος.

Στους επιτυχόντες σε όλα τα εξεταζόμενα γνωστικά/ψηφιακά αντικείμενα αποδίδεται Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής. Ο τίτλος εκδίδεται άπαξ και δύναται να αλλάξει μόνο εφόσον αλλάξουν τα ονομαστικά στοιχεία του επιτυχόντα κατόπιν δικαστικής απόφασης ή απόφασης άλλου διοικητικού οργάνου.

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο