Οδηγίες ΜαθημάτωνΠληροφορική (Α.Ε.Π.Π.)

Το νέο πρόγραμμα σπουδών για την Πληροφορική στο Λύκειο

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών αποτελεί επικαιροποίηση του Προγράμματος Σπουδών (Β’ 5932/2021) το οποίο εφαρμόζεται πιλοτικά (πλην της Πληροφορικής Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου), σε συνδυασμό με τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών σε όλα τα Πρότυπα και Πειραματικά Γενικά Λύκεια της χώρας κατά τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023.

Ο σχεδιασμός και η οργάνωση του περιεχομένου της Πληροφορικής είναι ενιαίος για όλες τις τάξεις του Λυκείου, ενώ υιοθετεί τις αρχές της συνέχειας και της σπειροειδούς προσέγγισης. Ειδικότερα, το περιεχόμενο της Α’ και της Β’ τάξης έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε όλοι/ες οι μαθητές/τριες, ανεξάρτητα από τις επιλογές προσανατολισμού στη Γ’ Λυκείου ή τις μελλοντικές πανεπιστημιακές σπουδές τους, να αναπτύξουν τις θεμελιώδεις ικανότητες στην Πληροφορική και να καλλιεργήσουν δεξιότητες υπολογιστικής σκέψης και ψηφιακού γραμματισμού.

Νέο πρόγραμμα σπουδών για την Πληροφορική στο Λύκειο – Άξονες:

Για την επίτευξη του σκοπού και των στόχων της διδασκαλίας του αντικειμένου, το περιεχόμενο σπουδών της Πληροφορικής διαρθρώνεται σε δύο αλληλοεξαρτώμενους άξονες:

Α. Θεματικά Πεδία της Πληροφορικής: Ο πρώτος άξονας περιλαμβάνει πέντε θεμελιώδη Θεματικά Πεδία με τα οποία αναμένεται να ασχοληθούν οι μαθητές/τριες ώστε, με την ολοκλήρωση των λυκειακών σπουδών τους, να αναπτύξουν τις προσδοκώμενες ικανότητες στην Πληροφορική.

1. Αλγοριθμική – Προγραμματισμός υπολογιστικών συστημάτων

2. Υπολογιστικά συστήματα, Ψηφιακές συσκευές, Δίκτυα

3. Δεδομένα – Ανάλυση δεδομένων

4. Ψηφιακός Γραμματισμός

5. Ψηφιακές Τεχνολογίες και Κοινωνία.

Β. Υπολογιστικές πρακτικές: Ο δεύτερος άξονας θεμελιώνεται πάνω στην έννοια της υπολογιστικής σκέψης και σχετίζεται με τις υπολογιστικές πρακτικές, τις οποίες πρέπει να αναπτύξουν και να είναι ικανοί/ές να εφαρμόζουν οι μαθητές/τριες για την επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων και την ανάπτυξη ψηφιακών τεχνουργημάτων:

1. Αναγνώριση και ορισμός υπολογιστικών προβλημάτων

2. Ανάπτυξη αφαιρέσεων και μοντελοποίηση

3. Δημιουργία υπολογιστικών τεχνουργημάτων

4. Έλεγχος και βελτίωση υπολογιστικών τεχνουργημάτων

5. Επικοινωνία – συνεργασία για την επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων.

Η περαιτέρω εφαρμογή του νέου Προγράμματος Σπουδών, θα ορισθεί με νέα υπουργική απόφαση.

Δείτε το ΦΕΚ 2951 τ.Β’ (4-5-2023), με το νέο πρόγραμμα σπουδών για την πληροφορική Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου, εδώ

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο