Το Φθινόπωρο του 2020 οι εξετάσεις πιστοποίησης για Β1 και Β2 Επίπεδο Τ.Π.Ε

Ολοκληρώθηκε πρόσφατα η επιμόρφωση 5.800 εκπαιδευτικών, όλων των ειδικοτήτων, απ’ όλη την Ελλάδα, περιλαμβανομένων και εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, σε προγράμματα επιμόρφωσης Β2 επιπέδου ΤΠΕ.

Η Επιμόρφωση Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε., συνέχεια της επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ, αφορά σε επιμόρφωση για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη, στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα της σχολικής εκπαίδευσης και έχει διάρκεια 60 ώρες.

Τα επιμορφωτικά προγράμματα συγκροτούνται από εκπαιδευτικούς ομοίων ή «συναφών» κλάδων («συστάδες» κλάδων εκπαιδευτικών) σε ομάδες 10-15 εκπαιδευτικών και υλοποιούνται με μεικτό μοντέλο επιμόρφωσης, δηλαδή με συνδυασμό:

  • σύγχρονων εξ αποστάσεως συνεδριών
  • ασύγχρονων δράσεων με αξιοποίηση ειδικών συστημάτων και εργαλείων σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθώς και
  • ενός αριθμού δια ζώσης συνεδριών σε Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) σε όλη τη χώρα.

Η «εφαρμογή στην τάξη» είναι αναπόσπαστο μέρος της επιμορφωτικής διαδικασίας η οποία περιλαμβάνει την υλοποίηση από κάθε επιμορφούμενο εκπαιδευτικό, κατ’ ελάχιστον 6 παρεμβάσεων στην τάξη με τους μαθητές του, με την αξιοποίηση ψηφιακών μέσων του σχολείου και αποβλέπει αφ’ ενός στην καλύτερη αφομοίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων, αφ’ ετέρου στην άμεση και με μαζικό τρόπο μεταφορά των αποτελεσμάτων της επιμόρφωσης στους τελικά ωφελούμενους, που είναι οι μαθητές. Καθώς μεγάλο διάστημα της παρούσας φάσης υλοποίησης των προγραμμάτων επιμόρφωσης συνέπεσε με την περίοδο των εξαιρετικά  δύσκολων και απρόσμενων συνθηκών που επέβαλε η πανδημία covid-19 (κλειστά σχολεία κλπ.). Ανταποκρινόμενοι άμεσα στις νέες συνθήκες, τροποποιήθηκε κατάλληλα ο αρχικός σχεδιασμός της επιμορφωτικής διαδικασίας και μεγάλο μέρος των παρεμβάσεων «εφαρμογής στην τάξη» υλοποιήθηκαν από τους επιμορφούμενους εξ αποστάσεως.

Οι εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν επιτυχώς τα προσφερόμενα προγράμματα επιμόρφωσης (Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. και Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε.) στο πλαίσιο της Πράξης, θα έχουν τη δυνατότητα να πιστοποιήσουν τις αντίστοιχες γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν σε αυτά μέσω ψηφιακών εξετάσεων σε Κέντρα Πιστοποίησης Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), οι οποίες προγραμματίζεται να ξεκινήσουν το Φθινόπωρο 2020.

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο