Οδηγίες ΜαθημάτωνΠληροφορική (Α.Ε.Π.Π.)

Πληροφορική Γ’ Λυκείου 2023-2024. Οδηγίες και σειρά διδασκαλίας ενοτήτων

Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ, η διδασκαλία του μαθήματος «Πληροφορική» της Γ’ τάξης ημερήσιου και εσπερινού Γενικού Λυκείου για το 2023-2024, θα πραγματοποιηθεί από τα ακόλουθα εγχειρίδια:

 • [ΒΙΒΛΙΟ 1]: «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον», Βιβλίο Μαθητή, Γ’ Γενικού Λυκείου.
 • [ΒΙΒΛΙΟ 2]: «Πληροφορική», Γ’ Τάξη Γενικού Λυκείου, Βιβλίο Μαθητή, Συμπληρωματικό Εκπαιδευτικό Υλικό, έκδοση (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος».
 • [ΒΙΒΛΙΟ 3]: «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον», Γ’ Τάξη ΓΕ.Λ., Παράρτημα Α, Οδηγίες Μελέτης Μαθητή, 2η Έκδοση.
 • [ΒΙΒΛΙΟ 4]: «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον», Τετράδιο Μαθητή, Γ’ Γενικού Λυκείου.
 • [ΒΙΒΛΙΟ 5]: «Πληροφορική», Γ’ Τάξη Γενικού Λυκείου, Βιβλίο Μαθητή, Συμπληρωματικό Εκπαιδευτικό Υλικό, Ενδεικτικές Λύσεις Ασκήσεων, έκδοση (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος».

Η ύλη του μαθήματος για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έχει ήδη ανακοινωθεί, εδώ.

Ακολουθεί ο ενδεικτικός προγραμματισμός και ροή της διδασκαλίας για 2023-2024.

Προτεινόμενη Διδασκαλία του Μαθήματος Πληροφορική – Ενδεικτικός προγραμματισμός:

Ο ενδεικτικός χρονοπρογραμματισμός (150 ωρών), η διδασκαλία των ενοτήτων, καθώς και η ροή αυτών να πραγματοποιηθούν βάσει των εγχειριδίων του μαθήματος, [ΒΙΒΛΙΟ 1] και [ΒΙΒΛΙΟ 2], όπως αποτυπώνονται στον κατωτέρω πίνακα:

Πληροφορική Γ' Λυκείου 2023-2024. Ενδεικτικός προγραμματισμός

Ο ανωτέρω χρονοπρογραμματισμός και η ροή της διδασκαλίας προτείνονται ενδεικτικά. Οι εκπαιδευτικοί, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών και των μαθητριών τους, δύνανται να προβούν σε εκείνες τις αλλαγές που επιβάλλονται για την ορθότερη επίτευξη των στόχων του μαθήματος.

Γενικές Παρατηρήσεις:

Η διδακτέα/εξεταστέα ύλη του μαθήματος «Πληροφορική» της Γ’ τάξης ημερήσιου και εσπερινού Γενικού Λυκείου καθορίζεται βάσει των δύο βασικών διδακτικών εγχειριδίων [ΒΙΒΛΙΟ 1] και [ΒΙΒΛΙΟ 2].

 • Η διδασκαλία των ορισμών του μαθήματος πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από τα εγχειρίδια [ΒΙΒΛΙΟ 1] και [ΒΙΒΛΙΟ 2].
 • Το [ΒΙΒΛΙΟ 3] να χρησιμοποιηθεί βοηθητικά με σκοπό οι μαθητές και οι μαθήτριες να εμπεδώσουν μερικές από τις βασικές έννοιες του μαθήματος, όπως: Πρόγραμμα, Δομή Επιλογής, Δομή Επανάληψης, Πίνακες, Τμηματικός Προγραμματισμός και να εμβαθύνουν σε αυτές. Η ανάπτυξη των εννοιών και οι λύσεις των ασκήσεων στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο γίνεται με παραστατικό τρόπο, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να αναπτύσσουν δεξιότητες διαφορετικών προσεγγίσεων επίλυσης προβλημάτων. Προτείνεται να επιλυθούν οι μη λυμένες ασκήσεις και να δοθεί έμφαση στην παρουσίαση της ανάλυσης της λύσης τους από τους μαθητές και τις μαθήτριες.
 • Το [ΒΙΒΛΙΟ 5] να χρησιμοποιηθεί βοηθητικά με σκοπό οι μαθητές και οι μαθήτριες να αναπτύσσουν δεξιότητες ποικίλων προσεγγίσεων επίλυσης προβλημάτων.
 • Η διδασκαλία του μαθήματος προτείνεται να γίνει σύμφωνα με την κατανομή σε ενότητες και σε ενδεικτικές ώρες που καταγράφονται στον παραπάνω πίνακα: Προτεινόμενη Διδασκαλία του Μαθήματος Πληροφορική Γ’ τάξης ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Γενικού Λυκείου.
 • Οι ώρες διδασκαλίας του μαθήματος, προτείνεται να κατανέμονται κατά τα 2/3 για την κάλυψη της διδακτέας/εξεταστέας ύλης και κατά το 1/3 για την εμπέδωσή της.
 • Οι αλγόριθμοι να διδάσκονται παράλληλα με την υλοποίησή τους στο προγραμματιστικό περιβάλλον της ΓΛΩΣΣΑΣ.
 • Κατά τη διδασκαλία του μαθήματος, οι μαθητές/τριες εξοικειώνονται με την υλοποίηση αλγορίθμων σε αμιγώς προγραμματιστικό περιβάλλον και συγκεκριμένα αυτό της ΓΛΩΣΣΑΣ.
 • Οι μαθητές και οι μαθήτριες να διατυπώνουν τις λύσεις των ασκήσεων σε ΓΛΩΣΣΑ, εκτός και αν αναφέρεται στην εκφώνηση διαφορετική μορφή αναπαράστασης του αλγόριθμου.

Δείτε το έγγραφο του ΙΕΠ με τις αναλυτικές οδηγίες για το 2023-2024.

Πληροφορική Γ’ Λυκείου 2023-2024. Ύλη για πανελλαδικές 2023-2024:

Για την ύλη δείτε εδώ.

Πληροφορική Γ’ Λυκείου 2023-2024. Τράπεζα θεμάτων:

Για τον τρόπο εξέτασης στην τράπεζα θεμάτων, δείτε εδώ.

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο